ระบบรับสมัคร : สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕ กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน พระราชบัญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบ ของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมที่ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ. 2535)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2550
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2559
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดงาน พ.ศ. 2559
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม